Ρυθμίσεις οφειλών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν. 4038/02.02.12 (ΦΕΚ 14/02.02.12), οι οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση ρύθμισης στις αρμόδιες υπηρεσίες έως 31.03.12 και να καταβάλλουν ανελλιπώς τις, από 1.1.2012 και εφεξής, τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.  …

Βαθμολογία: