Έμμεσος τρόπος προσδιορισμού φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Τις μεθόδους της ανάλυσης ρευστότητας (source and application of funds method), της καθαρής θέσης (net worth method) και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method) θα χρησιμοποιηθεί  θα χρησιμοποιεί η εφορία για τον έμμεσο προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι ανωτέρω τεχνικές εφαρμόζονται στη διαδικασία του τακτικού ελέγχου για…

Βαθμολογία: