Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή

Με την ρύθμιση «Νέα Αρχή» επιχειρούνται μεταρρυθμίσεις με σκοπό την  αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχονται κίνητρα στους ασφαλισμένους που καθορίζονται από το χρόνο ανταπόκρισης και ένταξής τους στη ρύθμιση αλλά και από το χρόνο εξόφλησης των οφειλών. Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο εφαρμογής της ρύθμισης.  

Βαθμολογία:

Ρυθμίσεις οφειλών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν. 4038/02.02.12 (ΦΕΚ 14/02.02.12), οι οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση ρύθμισης στις αρμόδιες υπηρεσίες έως 31.03.12 και να καταβάλλουν ανελλιπώς τις, από 1.1.2012 και εφεξής, τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.  …

Βαθμολογία: