Νέοι κανόνες για ασφαλέστερα τρόφιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της επιβολής των προτύπων υγείας και ασφάλειας στο σύνολο της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ουσιώδους σημασίας για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης και της βιωσιμότητας της παραγωγής τροφίμων. Η εν λόγω δέσμη μέτρων προβλέπει μια εκσυγχρονισμένη και απλουστευμένη προσέγγιση της προστασίας της υγείας,…

Βαθμολογία: