Εργασιακή εφεδρεία: Διαδικασία επιλογής προσωπικού για απασχόληση ορισμένου χρόνου

Οι θέσεις που αναλογούν στο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για την απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό που έχει ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού. Η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω προσωπικού είναι…

Βαθμολογία: