Κύπρος: Δεν θα δοθεί παράταση στην πολεοδομική αμνηστία

Η 7η Απριλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δήλωσης πρόθεσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πολεοδομικές παρατυπίες στις ιδιοκτησίες του, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών δεν πρόκειται να παράσχει καμία παράταση. Επιπρόσθετα θα κινηθούν δικαστικές διαδικασίες εναντίον όσων δεν τακτοποιήσουν τις παραβάσεις και συνεχίζουν να παρανομούν, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, Νεοκλή Συλικιώτη. Υπενθυμίζεται ότι είχε ήδη δοθεί μια παράταση έξι μηνών.

Μέχρι και την περασμένη εβδομάδα είχαν κατατεθεί 7.798 δηλώσεις πρόθεσης, ενώ σε όλους τους ενδιαφερόμενους έχει ήδη σταλεί απαντητική επιστολή με αναγραφή του αριθμού που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κατά την υποβολή της αίτησής τους προς τις αρμόδιες αρχές για εξασφάλιση αμνηστίας και έκδοση τίτλου.
Παράλληλα, το Κτηματολόγιο παρέλαβε 1.058 πιστοποιητικά έγκρισης εγγραφής που αφορούν περίπου 1.778 οικιστικές μονάδες. Από αυτά τα πιστοποιητικά έγκρισης, τα 906 αφορούν πιστοποιητικά χωρίς σημειώσεις, τα 134 αφορούν εγκρίσεις με σημειώσεις και 18 πιστοποιητικά μη εξουσιοδοτημένων εργασιών. Επίσης έχουν εκδοθεί 36 εκσυγχρονισμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας από το Κτηματολόγιο, ενώ αναμένεται εντός των ημερών το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας να εκδώσει ακόμη 130 εκσυγχρονισμένους τίτλους.
Οι δέκα Επαρχιακές Επιτροπές, οι οποίες εξετάζουν τις παρατυπίες, δύο ανά επαρχία για παρατυπίες μέχρι 10% του συντελεστή δόμησης και 30% αντίστοιχα, έχουν συσταθεί και λειτουργούν κανονικά.
«Θέλω να σημειώσω ότι η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης πρόθεσης λήγει στις 7 Απριλίου 2012. Καταλαβαίνω ότι είμαστε και σε μια περίοδο κρίσης, υπάρχει μια δυσκολία, όμως θα πρέπει οι πολίτες να αξιοποιήσουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, γιατί αν δεν το κάνουν δεν θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μετά, χάνουν την ευκαιρία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Συλικιώτης.

Σε ότι αφορά τη στάση της Πολιτείας μετά την εκπνοή της προθεσμίας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων με παρατυπίες θα πρέπει να τις διορθώσουν, ακόμη και αν αυτό σημαίνει κατεδαφίσεις κτιρίων. Μάλιστα οι πολεοδομικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες και θα δράσουν μετά τη λήξη της ημερομηνίας.

«Καμιά παρατυπία δεν θα μπορεί να νομιμοποιηθεί», σημειώνει ο κ. Συλικιώτης. «Μέχρι σήμερα υπήρχε μια ανοχή. Τώρα υπάρχει νομοθεσία, άρα όσοι δεν καταθέσουν δήλωση πρόθεσης να ξέρουν ότι σύντομα θα αντιμετωπίσουν δικαστικά μέτρα από τις αρχές για να διορθώσουν τις παρατυπίες τους». Και αυτό, είπε, «θα γίνει σταδιακά, αυτό το επαναλαμβάνω γιατί η δήλωση πρόθεσης δεν κοστίζει».
Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες που έχουν παρατυπίες στα υποστατικά τους να κάνουν δήλωση πρόθεσης.

Η νομοθεσία
Η νομοθεσία προσφέρει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για όσους κάνουν δήλωση πρόθεσης και μετέπειτα αίτηση για πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Οσοι κάνουν την αίτησή τους πριν τις 7 Απριλίου 2012 θα έχουν 20% έκπτωση στα αντισταθμιστικά τέλη, η έκπτωση μειώνεται σε 10% για όσους κάνουν αίτηση πριν τις 7 Απριλίου 2013, ενώ μετέπειτα οι αιτητές θα πληρώνουν το κανονικό τέλος που προνοείται.
Αυτό σημαίνει ότι όποιος κάνει δήλωση πρόθεσης δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνει αίτηση τώρα. Αν όμως δεν κάνει δήλωση πρόθεσης μέχρι τις 7 Απριλίου δεν θα δικαιούται μετά να κάνει αίτηση.

Επίσης η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα σε μεμονωμένους ιδιοκτήτες, που είναι εγκλωβισμένοι σε αναπτύξεις, να κάνουν αίτηση μόνο σε ό,τι αφορά το δικό τους υποστατικό. Τα αντισταθμιστικά τέλη θα εισπράττονται από τις Τοπικές Αρχές και δεν θα έχει έσοδα το κεντρικό κράτος».

 

 

ΒΟΧ

Η διαδικασία της αμνηστίας
Η Δήλωση Πρόθεσης αποτελεί το πιο σημαντικό έγγραφο της όλης διαδικασίας. Ο νόμος καθορίζει εξάμηνη προθεσμία από τη δημοσίευσή του στις 8 Απριλίου 2011, δηλαδή μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, για την υποβολή Δήλωσης Πρόθεσης από ιδιοκτήτες υφιστάμενων οικοδομών με παρατυπίες. Σε αυτή την ημερομηνία δόθηκε παράταση έξι μηνών. Δήλωση μπορούν να υποβάλουν και αγοραστές μονάδων (παραθεριστικές κατοικίες ή διαμερίσματα) σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν είναι πρόθυμος να το πράξει.

Η δήλωση είναι απλή, περιέχει γενικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να διαπιστωθεί πως οι παρατυπίες σε οικοδομή πράγματι υπάρχουν κατά την πιο πάνω ημερομηνία και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό βεβαιώνεται με ένορκη δήλωση προσοντούχου προσώπου, μέλους του ΕΤΕΚ.
Όσοι δεν υποβάλουν τη δήλωση εντός της προθεσμίας αυτής, δεν θα έχουν δικαίωμα να αξιοποιήσουν τις πρόνοιες αυτής της νομοθεσίας. Εξαιρούνται μόνο όσοι αντί της Δήλωσης Πρόθεσης υποβάλουν μέσα στην εξάμηνη προθεσμία κατευθείαν την αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας και όσοι έχουν υποβάλει σε Οικοδομική Αρχή αίτηση για πιστοποιητικό έγκρισης και δεν έχουν ενημερωθεί για την απόφαση της αρχής. Υπογραμμίζεται πως η υποβολή της Δήλωσης Πρόθεσης δεν πρέπει να συγχύζεται με την αίτηση για πολεοδομική άδεια, η οποία είναι πάντοτε απαραίτητη.

Επίσης, καθορίζεται προθεσμία τριών ετών, που λήγει στις 7 Απριλίου 2014, για την υποβολή αίτησης για αξιοποίηση των προνοιών της νομοθεσίας, μόνο σε περίπτωση που έχει υποβληθεί έγκαιρα η Δήλωση Πρόθεσης.

Κάθε υπέρβαση του αδειοδοτημένου εμβαδού οικοδομής ή μονάδας σε οικοδομή (π.χ. διαμερίσματος ή παραθεριστικής κατοικίας) θα αντισταθμίζεται με την καταβολή από τον ιδιοκτήτη ή τον αγοραστή της ποσού ίσου με την αγοραία αξία της υπέρβασης εμβαδού. Οι αξίες αυτές θα καθορίζονται με βάση γενικές κατά περιοχή εκτιμήσεις του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, οι οποίες θα δημοσιευθούν με διάταγμα του υπουργού Εσωτερικών, θα υπολογίζονται από τον ίδιο τον αιτητή και θα ελέγχονται από την επιτροπή.
Επίσης, είναι δυνατόν η αξία αυτή να αντισταθμισθεί με μεταφορά συντελεστή δόμησης από διατηρητέες οικοδομές ή από άλλη ιδιοκτησία που θα παραχωρείται στο Δημόσιο.

Ως κίνητρο για την ταχύτερη υποβολή αίτησης καθορίζεται στον νόμο έκπτωση 20% του καθοριζόμενου αντισταθμίσματος για αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της νομοθεσίας και έκπτωση 10% του αντισταθμίσματος για αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά τον δεύτερο χρόνο. Δεν θα υπάρχει έκπτωση για αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τον τρίτο χρόνο εφαρμογής της νομοθεσίας.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» (Κύπρου) στις 19 Φεβρουαρίου 2012

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.