Τρεις δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας για δανειοδότηση επιχειρήσεων

Στην αγορά και στη διάθεση των επιχειρήσεων βρίσκονται τρείς από τις πέντε δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών/επενδυτικών τους σχεδίων μέσω δανείων, τα οποία θα δοθούν με ευνοϊκότατους όρους, από 3,6 έως 4,5% επιτόκιο, από τις συμβαλλόμενες τράπεζες.

Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας στοχευμένες δράσεις όπως π.χ. επενδύσεις που θα ενταχθούν στο νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011, επενδύσεις που έχουν σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, επενδύσεις που αφορούν θεματικό Τουρισμό, Αφαλάτωση, Πράσινες Υποδομές και Εφαρμογές, ΑΠΕ, Διαχείριση Απορριμμάτων, επενδύσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών, της εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.

Το ΕΣΠΑ έχει συνεισφέρει συνολικά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 460 εκατ. ευρώ και μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών αναμένεται να μοχλευθούν από την τραπεζική αγορά διπλάσια ποσά. Συνολικά με τις τρεις νέες δράσεις αναμένεται να διοχετευθούν στην αγορά δάνεια ύψους 510 εκ.ευρώ.

Παράλληλα, έχει παραταθεί για το τέλος του 2012 η ισχύς του εγγυοδοτικού προϊόντος «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών».

Πρόκειται για το πιο ευνοϊκό προϊόν στην ελληνική αγορά, αφού καλύπτει μέσω της εγγύησης βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων (δηλαδή την αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών με σκοπό την παραγωγή και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από την πλευρά των επιχειρήσεων), με την χρήση μεσομακροπρόθεσμων δανείων διάρκειας 6 ετών και με περίοδο χάριτος 2 ετών.

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά

1)ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ

ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και  υπηρεσιών που σχετίζονται  απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο  και αποτελούν έως το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δαπάνες  R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια) 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ ευρώ και έως 250 εργαζόμενους 
ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:από 50.000€ έως 500.000€ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου

και ίσο με 3,67%

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.000€

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 150 εκατ €, εκ των οποίων 50 εκατ. € συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 100 εκατ. € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΕ

2) ΔΡΑΣΗ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και  υπηρεσιών που σχετίζονται  απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και αποτελούν έως το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δαπάνες  R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια) 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και έως 250 εργαζόμενους 
ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 500.000€ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,23%

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 800€

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 210 εκατ. €, εκ των οποίων 70 εκατ. € συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 140 εκατ. € από την Τράπεζα EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3) ΔΡΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ

ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται  απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και αποτελούν έως το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δαπάνες  R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια) 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και έως 250 εργαζόμενους 
ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 500.000€ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο με 4,53%

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 150€

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 150 εκατ. €, εκ των οποίων 50 εκατ. € συμμετοχή από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 100 εκατ. € από την Τράπεζα Πειραιώς 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Τράπεζα Πειραιώς

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ                             Εγγύηση από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών
ΣΚΟΠΟΣ Ανάπτυξη δραστηριοτήτων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η δυνατότητα πρόσβασης αυτών στο τραπεζικό σύστημα και η ενίσχυση ρευστότητας των προμηθευτών των ελληνικών επιχειρήσεων 
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δαπάνη για αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως  10 εκατ ευρώ και λιγότερους  από 250 εργαζόμενους (υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση) 
ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5.000€ έως 300.000€ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: 6 έτη με έντοκη  περίοδο χάριτος έως 2 έτη

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: euribor 6 μηνών + περιθώριο από 0% έως 6% κατ’ ανώτατο

 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Έως 40.000€ δεν παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των επιχειρήσεωνΓια δάνεια άνω των 40.000€ παρέχονται εξασφαλίσεις, εφόσον ζητηθούν . Στην περίπτωση αυτή οι εμπράγματες εξασφαλίσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού ποσού του δανείου

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Σε όλες τις Εμπορικές και Συνεταιριστικές Τράπεζες της χώρας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.