Ευρωπαϊκή εποπτεία για την ανάπτυξη και την απασχόληση

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Το δικό της σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων πρέπει να υποβάλει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με όσα αποφάσισαν οι ηγέτες των «28» κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρόσφατη άτυπη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών. Η δήλωση των αρχηγών των κυβερνήσεων με τίτλο «Με στόχο μια εξυγίανση ευνοϊκή για την ανάπτυξη και μια ανάπτυξη ευνοϊκή για την απασχόληση», την οποία συνυπογράφει και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έρχεται σε μια στιγμή ισχυρών πιέσεων στην κυπριακή αγορά εργασίας και ουσιαστικού αποκλεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την τραπεζική χρηματοδότηση.

Τα προβλήματα αυτά είναι κοινά σε όλη την Ευρώπη –αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο– και το κείμενο των επτά σελίδων περιγράφει ένα πρώτο επείγον σχέδιο για να δοθούν λύσεις.

Η βασική ιδέα είναι να γίνει επικέντρωση διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων (Ταμείο Συνοχής – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) σε δράσεις καταπολέμησης της ανεργία νέων και να βοηθηθεί ο επιχειρηματικός τομέας μέσω της ολοκλήρωσης της Εσωτερικής Αγοράς και της χρηματοδοτικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ανέφερε στους ηγέτες ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι που έχουν τεθεί για το 2012 προβλέπουν, μεταξύ των άλλων, τη σταδιακή αποκατάστασης της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, τη διαχείριση της ανεργίας και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

«Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης που η περίφημη ανάπτυξη αποκτά περιεχόμενο και υπόσταση», σχολίασε στην «Κ» ανώτερος κοινοτικός αξιωματούχος.

Θα προηγηθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, το οποίο θα παράσχει καθοδήγηση στα κράτη-μέλη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της πράσινης ανάπτυξης και στην επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

«Η ανάπτυξη και η απασχόληση θα επαναλαμβάνεται, εάν ακολουθήσουμε μια συνεπή και ευρεία προσέγγιση, που συνδυάζει μια έξυπνη δημοσιονομική ενοποίηση, διατήρηση των επενδύσεων στο μέλλον της ανάπτυξης, υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές και ενεργή στρατηγική για την απασχόληση και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής», τονίζεται στη δήλωση των «28».

Πλαίσιο μέτρων κατά της ανεργίας
Τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι ο αριθμός τον Ιανουάριο ανήλθε στα 32.262 πρόσωπα, σε σύγκριση με 31.455 τον προηγούμενο μήνα. Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου του 2012, έφτασε τα 37.102 πρόσωπα. Οι περισσότεροι άνεργοι (8.845) παρουσιάζονται στις ηλικίες 30 – 39 ετών και ακολουθούν οι ηλικίες 40 – 49 (7.739 άνεργους) και 50 – 59 (7.599 άνεργοι).

Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Απασχόλησης που θα συντάξει η Κύπρος θα παρακολουθείται από την Επιτροπή. Τα μέτρα που προκρίνονται στοχεύουν στην περικοπή του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, όπως η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, τα οποία μπορούν να έχουν σημαντική επίπτωση στη ζήτηση από την αγορά εργασίας ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και των νέων. Επίσης προκρίνεται η ενίσχυση των προσπαθειών για την προαγωγή της πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας των νέων. Κάθε νέος τέσσερις μήνες μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο είτε θα εργάζεται, είτε θα σπουδάζει, είτε θα καταρτίζεται για να αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν προγράμματα που να ενθαρρύνουν τη μαθητεία ή την πρακτική άσκηση και να εξασφαλίζεται ότι συνιστούν πραγματικές ευκαιρίες. Στη διαμόρφωση των προγραμμάτων πρέπει να συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι.

Άλλος άξονας δράσεων είναι η ανανέωση των προσπαθειών για την κατάρτιση όσων εγκαταλείπουν την εκπαίδευση, η πλήρης αξιοποίηση της δικτυακής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και η άρση περιορισμών στις επαγγελματικές υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο.

Οι επιχειρήσεις
Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα την Κύπρο, αποφασίστηκε μέχρι τον Ιούνιο να εφαρμοστούν τα εξής:
-Καλύτερη κινητοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και επιτάχυνση της εφαρμογής των υφιστάμενων προγραμμάτων και έργων.
-Νέος προγραμματισμός των κονδυλίων και την ταχεία εκταμίευση χρημάτων, που δεν έχουν ακόμη διατεθεί, σε ειδικά προγράμματα, με επίκεντρο την ανάπτυξη, την ενίσχυση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

-Ενίσχυση της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προς ΜΜΕ και τη δημιουργία υποδομών. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και η ΕΤΕπ καλούνται να εξετάσουν πιθανές επιλογές για την ενίσχυση της ΕΤΕπ με δράσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης.

-Ταχεία εξέταση των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με μια πειραματική εφαρμογή της έκδοσης ομολόγων για την τόνωση της ιδιωτικής χρηματοδότησης των βασικών έργων υποδομής.

– Εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των επιχειρήσεων σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, σε όλη την Ευρώπη.

-Την προώθηση του ρόλου του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress για τη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

-Την ανανέωση των προσπαθειών για τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά στη μείωση των αδικαιολόγητων διοικητικών και κανονιστικών επιβαρύνσεων, καθώς και με την εξασφάλιση ότι όλες οι δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν πλήρως την οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βαν Ρομπάι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσδιορίζοντας τρείς μεγάλες προτεραιότητες, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή τους και την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, θύμισε ότι η Επιτροπή έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη στήριξη των ΜμΕ αλλά σημείωσε και αυτός ότι είναι αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. και την τεράστια αναπτυξιακή υπόσχεσή της. για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Η Καθημερινή Κύπρου στις 5 Φεβρουαρίου 2012

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.