Πως θα βρίσκουν δουλειά οι «έφεδροι» του Δημοσίου

Το προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που προσδιορίζεται ως πλεονάζον, εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και ειδικότητα που καταρτίζονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Το πλεονάζον προσωπικό των κατηγοριών πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσεται ανά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων αντικειμενικών κριτηρίων:

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
-Τίτλος σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται για κάθε κλάδο /ειδικότητα: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό είκοσι πέντε (25) για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και με τον αριθμό είκοσι (20) για την κατηγορία ΔΕ.

-Δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, σύμφωνα με το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα: σαράντα (40) μονάδες.

-Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ λαμβάνεται υπόψη ως δεύτερος τίτλος το δεύτερο πτυχίο είτε του πανεπιστημιακού είτε του τεχνολογικού τομέα της ανωτάτης εκπαίδευσης.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:

Διδακτορικό δίπλωμα: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: εκατόν (100) μονάδες.

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους , η βαθμολογία είναι αθροιστική, με μέγιστο όριο τις διακόσες (200) μονάδες.

Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ:

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου: είκοσι (20) μονάδες.

Γ. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

α) Για άριστη γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας: σαράντα (40) μονάδες,

β) για πολύ καλή γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας: τριάντα (30) μονάδες,

γ) για καλή γνώση γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης : είκοσι (20) μονάδες, δ

) για μέτρια γνώση γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης: δέκα (10) μονάδες.

Για τον υπάλληλο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική, με μέγιστο όριο τις σαράντα (40) μονάδες.

Δ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Χρόνος προϋπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος: είκοσι πέντε (25) μονάδες ανά έτος προϋπηρεσίας.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εμπειρία στον κλάδο/ειδικότητα έως πέντε (5) έτη: είκοσι (20) μονάδες ανά έτος εμπειρίας.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή του κλάδου/ειδικότητας μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υπάλληλος κατατάσσεται στον πίνακα και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Δεν υπολογίζεται ως χρόνος εμπειρίας το χρονικό διάστημα που έχει προσμετρηθεί ως προϋπηρεσία σύμφωνα με  το υπό στοιχείο Δ΄ κριτήριο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.

ΣΤ. Ηλικία:

Για ηλικία από 21 έως 60 ετών: τέσσερις (4) μονάδες ανά έτος

Ζ. Οικογενειακή Κατάσταση:

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υπάλληλο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του, προκειμένου για υπάλληλο που έχει την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία ένταξης στον πίνακα ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του στερήθηκε έναν από τους γονείς λόγω θανάτου ή κηρύξεως αυτού σε αφάνεια, καθώς και εκείνο που είχε ένα μόνο γονέα. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.

Για τον υπάλληλο που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας δεν ισχύει η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες.

Πολύτεκνος ή Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: εξήντα (60) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ή εξήντα (60) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον πολύτεκνο ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Για τον υπάλληλο που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δεν ισχύει η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες

Στην περίπτωση υπαλλήλου που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου και γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η βαθμολογία των κριτηρίων είναι αθροιστική.

Αριθμός τέκνων:

Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα τέκνα του και με πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο για τα ζώντα μέλη της οικογένειας.

Η. Χρόνος ένταξης στον πίνακα κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού:

Για κάθε έξι (6) μήνες παραμονής στον πίνακα μετά το πρώτο έτος: εβδομήντα (70) μονάδες ανά έξι (6) μήνες.

Επί ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη τα υπό στοιχεία ΣΤ και Ζ κριτήρια.

To προσωπικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

To πλεονάζον προσωπικό κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσεται ανά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακολούθων αντικειμενικών κριτηρίων:

Α. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Χρόνος προϋπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος : τριάντα (30) μονάδες ανά έτος προϋπηρεσίας.

Β.ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εμπειρία σε οποιονδήποτε αντικείμενο έως πέντε (5) έτη: είκοσι (20) μονάδες ανά έτος εμπειρίας.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε οποιονδήποτε αντικείμενο.

Δεν υπολογίζεται ως χρόνος εμπειρίας χρονικό διάστημα που έχει προσμετρηθεί ως προϋπηρεσία βάσει του προηγουμένου (Α) εδαφίου.

Γ. Ηλικία: Για ηλικία από 21 έως 60 ετών: πέντε (5) μονάδες ανά έτος.

Δ. Οικογενειακή Κατάσταση:

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υπάλληλο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του, προκειμένου για υπάλληλο που έχει την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία ένταξης στον πίνακα ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του στερήθηκε έναν από τους γονείς λόγω θανάτου ή κηρύξεως αυτού σε αφάνεια, καθώς και εκείνο που είχε ένα μόνο γονέα. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.

Για τον υπάλληλο που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας δεν ισχύει η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες.

Πολύτεκνος ή Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας : εξήντα (60) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ή εξήντα (60) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του

Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον πολύτεκνο ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Για τον υπάλληλο που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δεν ισχύει η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες

Στην περίπτωση υπαλλήλου που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου και γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η βαθμολογία των κριτηρίων είναι αθροιστική.

Αριθμός τέκνων

Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα τέκνα του και με πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο για τα ζώντα μέλη της οικογένειας.

Ε. Χρόνος ένταξης στον πίνακα κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού: Για κάθε έξι (6) μήνες παραμονής στον πίνακα μετά το πρώτο έτος: εβδομήντα (70) μονάδες ανά έξι (6) μήνες.

Επί ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη τα υπό στοιχείο Γ και Δ κριτήρια.

4. Σε κάθε περίπτωση, προηγούνται του λοιπού πλεονάζοντος προσωπικού όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών ανεξαρτήτως της συνολικής βαθμολογίας τους, κατά σειρά προτεραιότητας: (α) τα άτομα με αναπηρία 50% και άνω, (β) οι έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% και (γ) ο ένας εκ των δύο συζύγων εφόσον και οι δύο χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό.

Η διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού διενεργείται από ειδική τριμελή Κεντρική Επιτροπή που συγκροτεί το Α.Σ.Ε.Π. από μέλη του ή πρώην μέλη του.  Η υποβοήθηση του έργου της ειδικής Κεντρικής Επιτροπής, η προετοιμασία των στοιχείων και οι λοιπές προπαρασκευαστικές ενέργειες, η παραλαβή, ο έλεγχος, η πρωτοκόλληση, η κωδικοποίηση και οπτική παραβολή και κάθε άλλη εργασία για την προετοιμασία, διεξαγωγή και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.

Η Κεντρική Επιτροπή της Διαδικασίας Κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού, επεξεργάζεται τις αιτήσεις που υποβάλλονται και κατατάσσει το πλεονάζον προσωπικό σε πίνακες ανά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα βάσει της συνολικής βαθμολογίας κάθε κατατασσόμενου σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 του παρόντος Προεδρικου Διατάγμαρος. Ο ενδιαφερόμενος που είτε δεν υποβάλλει την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά είτε την υποβάλλει εκπρόθεσμα εντάσσεται στον πίνακα της ειδικότητάς του χωρίς μόρια και δεν δύναται να συμμετέχει σε καμία διαδικασία διάθεσης ή απασχόλησης. .

Ο ενδιαφερόμενος εντάσσεται στην κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα με την οποία χαρακτηρίστηκε ως πλεονάζον προσωπικό. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα για την κατάταξή του στη συγκεκριμένη ειδικότητα, κατατάσσεται σε πίνακα της ίδιας κατηγορίας και σε ειδικότητα των τυπικών του προσόντων.

Ο προσωρινός Πίνακας Κατάταξης του Πλεονάζοντος Προσωπικού του φορέα δημοσιοποιείται, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με ανάρτησή του στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Παράλληλα το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει για δημοσίευση στον τύπο ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.

Ενστάσεις – Κύρωση πινάκων

Κατά του προσωρινού Πίνακα Κατάταξης ανά φορέα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)  ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων αυτών στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Η δυνατότητα και η προθεσμία άσκησης ένστασης αναφέρονται ρητά σε σχετική καταχώριση στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π και σε ανακοίνωση στον τύπο.

Η ένσταση είναι έγγραφη και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά ορισμένης πράξης ή παράλειψης. Η άσκησή της γίνεται με κατάθεση ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. Στην ένσταση επισυνάπτεται το από το νόμο οριζόμενο παράβολο, το οποίο εκδίδεται από δημόσιο ταμείο, άλλως δεν εξετάζεται.

Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ολοκληρώσει την εξέταση των ενστάσεων που τυχόν έχουν υποβληθεί, προβαίνει, στην κατάρτιση και κύρωση του οριστικού Πίνακα Κατάταξης του Πλεονάζοντος Προσωπικού ανά φορέα, τον οποίο στη συνέχεια καταχωρίζει στο διαδικτυακό του τόπο, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Πως θα βρίσκουν δουλειά οι «έφεδροι» του Δημοσίου

  1. Παράθεμα: Εργασιακή εφεδρεία: Διαδικασία επιλογής προσωπικού για απασχόληση ορισμένου χρόνου « Ελληνική Οικονομία Blog

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.