Πενταετές σχέδιο για την ελληνική φορολογική διοίκηση

Εγκρίθηκε από τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο το 5-ετές Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2015 για την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση.
Το Σχέδιο περιγράφει αναλυτικά το όραμα, τις αξίες και τον τρόπο δράσης της νέας φορολογικής διοίκησης. Μαζί με το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά της Φοροδιαφυγής, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο και το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα που θα παρουσιαστεί τον προσεχή Σεπτέμβριο  συγκροτείται, μια ολοκληρωμένη  προσέγγιση φορολογικής μεταρρύθμισης που αλλάζει  εκ βάθρων το τοπίο των σχέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων με την φορολογική αρχή και εξασφαλίζει ένα δίκαιο, αποτελεσματικό και αναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο.

ΣΤΟΧΟΣ 1:    Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με αφετηρία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-13

Επιδίωξη 1.1:  Επιτυχής ολοκλήρωση εντός του 2012 των δράσεων που   έχουν σχεδιαστεί  στο πλαίσιο της Έκτακτης Δομής για τη καταπολέμηση της γενικευμένης φοροδιαφυγής 

Δράσεις:

 • Εφαρμογή του εντατικού προγράμματος είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλους οφειλέτες, μέσω καινοτόμων μεθόδων στόχευσης και αναγκαστικής είσπραξης.
 • Επιτάχυνση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που εισήγαγε η πρόσφατη φορολογική νομοθεσία.
 • Εξασφάλιση καλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης και αποτελεσματικότερων ελέγχων επί των 1000 μεγαλύτερων επιχειρήσεων.
 • Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής Φυσικών Προσώπων Μεγάλης Οικονομικής Επιφάνειας και Ελεύθερων Επαγγελματιών Υψηλού Εισοδήματος μέσω ενεργειών επιβολής συμμόρφωσης βάσει ανάλυσης κινδύνου και παραδειγματικής τιμωρίας σημαντικών παραβατών.
 • Υιοθέτηση κεντρικά διευθυνόμενου συστήματος ως προς τους ελέγχους και τις ενέργειες επιβολής συμμόρφωσης στους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.

Επιδίωξη 1.2:  Πλήρης ενεργοποίηση διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου και διεξαγωγής στοχευμένων ελέγχων

Δράσεις:

 • Πλήρης ενεργοποίηση των νέων υπηρεσιακών μονάδων ανάλυσης κινδύνου που συστήνονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων.
 • Αξιοποίηση του νέου σώματος ελεγκτών που συγκροτείται με ειδικά προσόντα και συμβόλαια αποδοτικότητας.
 • Ανάπτυξη ετήσιου προγράμματος ελέγχων που θα εμπεριέχει μίγμα προσεγγίσεων, περιλαμβανομένων των ελέγχων γραφείου, των ελέγχων επί συγκεκριμένων ζητημάτων, εμπεριστατωμένων συνολικών ελέγχων και στοχευμένων ερευνών βάσει κινδύνου.
 • Ολοκλήρωση και γενίκευση εφαρμογής του λογισμικού συστήματος επιλογής και διαχείρισης υποθέσεων ELENXIS καθώς και συναφών συστημάτων επιχειρησιακής υποστήριξης.
 • Διαμόρφωση συνεχούς προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης για το ελεγκτικό προσωπικό.
 • Παροχή της δυνατότητας στη φορολογική διοίκηση να εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους έμμεσου ελέγχου και στατιστικού προσδιορισμού βεβαιούμενων φόρων για όσους παραλείπουν να υποβάλουν δηλώσεις.
 • Ανάπτυξη συστήματος για τον συγκερασμό εσωτερικών δεδομένων με εκείνα που προέρχονται από τρίτες πηγές ώστε να παρασχεθεί στο προσωπικό «πλήρης εικόνα του πελάτη» εις ότι αφορά το ιστορικό συμμόρφωσης εκάστου φορολογούμενου.
 • Αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων άντλησης πληροφοριών από το τραπεζικό σύστημα και διασταύρωση στοιχείων μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων.

Επιδίωξη 1.3: Περιορισμός της παραοικονομίας και πάταξη του οικονομικού εγκλήματος

Δράσεις:

 • Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού του ΣΔΟΕ με την ανανέωση και αύξηση του προσωπικού του.
 • Πολλαπλασιασμός των προληπτικών ελέγχων και των ορατών περιπολιών για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.
 • Αύξηση της ταχύτητας και του ποσοστού ανταπόκρισης στις καταγγελίες των πολιτών.
 • Ανάπτυξη κοινών επιχειρησιακών σχεδίων με το νέο σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, το λιμενικό σώμα, τα τελωνεία, τη δημοτική αστυνομία κλπ. για τη ριζική πάταξη του παραεμπορίου και λαθρεμπορίου.
 • Νέα μέθοδος σήμανσης τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών, εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης εισροών-εκροών στα βενζινάδικα, ενεργοποίηση περιπολιών ΣΔΟΕ με θαλάσσια μέσα.
 • Εφαρμογή συστημάτων αεροφωτογράφησης για εντοπισμό αδήλωτων κολυμβητικών δεξαμενών και πολυτελών κατοικιών.
 • Σταδιακή προσέγγιση της τιμής πετρελαίου θέρμανσης με τη τιμή πετρελαίου κίνησης με παράλληλη επιδότηση κόστους στους καταναλωτές.
 • Συγκρότηση των κατάλληλων υπηρεσιακών δομών για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με ξένες υπηρεσίες δίωξης του διεθνώς οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.
 • Βελτίωση και επέκταση των διαδικασιών για τον συγκερασμό εσωτερικών δεδομένων με εκείνα που προέρχονται από τρίτες πηγές ώστε να παρέχεται πλήρης εικόνα των δραστηριοτήτων των υπόπτων.
 • Εντοπισμός περιπτώσεων ‘επιδεικτικής κατανάλωσης’ δηλαδή φυσικά πρόσωπα που απολαμβάνουν πολυτελή διαβίωση τέτοια που δεν δικαιολογείται βάσει των φόρων που καταβάλουν.
 • Αύξηση του αριθμού διεθνών συμβάσεων ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών περιλαμβανομένων και ειδικών συμφωνιών με χώρες υποδοχής τραπεζικών καταθέσεων (Ελβετία, Λιχτενστάιν κ.α).
 • Σταδιακή προσέγγιση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων προς τις επικρατούσες τιμές αγοράς.

Επιδίωξη 1.4:      Ριζική βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δράσεις:

 • Ανασχεδιασμός σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο των υπηρεσιακών μονάδων που ενεργοποιούνται στην αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 • Ταχεία ενεργοποίηση το νέου σώματος ελεγκτών αναγκαστικής είσπραξης που επιλέγεται βάσει ειδικών προσόντων και γνώσεων, με το οποίο θα στελεχωθούν οι πιο πάνω υπηρεσιακές μονάδες.
 • Ταχύρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης των ελεγκτών αναγκαστικής είσπραξης.
 • Γενικευμένη χρήση των νέων μεθόδων είσπραξης που αναπτύσσει η ειδική ομάδα έργου της Έκτακτης Δομής (βλ. 1.1 ανωτέρω).
 • Αξιοποίηση εξωτερικών συμβούλων που σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα εντοπίζουν περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του δημοσίου.
 • Τακτική δημοσιοποίηση των μεγάλων ληξιπρόθεσμων οφειλετών με χρέη άνω των 150000 ευρώ όπως προβλέπεται σε πρόσφατη νομοθετική διάταξη.

Επιδίωξη 1.5:        Αυστηρή και ταχεία τιμωρία της σοβαρά παραβατικής συμπεριφοράς

Δράσεις:

 • Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη πλήρη ενεργοποίηση των πρόσφατων διατάξεων των ν.3988 και ν.3943 για την επιτάχυνση των δικονομικών διαδικασιών, για τη φορολογική δίκη και την μείωση των αναστολών εκτέλεσης των διοικητικών ποινών.
 • Ενεργοποίηση των διατάξεων προσωρινής κράτησης για μεγάλους φοροφυγάδες.
 • Ταχεία στελέχωση και ενεργοποίηση των υπηρεσιών του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, ο οποίος θα ιεραρχήσει τις ενέργειές του ξεκινώντας από τους μεγάλους φοροφυγάδες.
 • Συγκρότηση συστήματος στατιστικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των νέων δικονομικών διαδικασιών.
 • Συστηματική δημοσιοποίηση των ονομάτων μεγάλων παραβατών.
 • Εντατικοποίηση των διοικητικών ποινών αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για καταθέτες εξωτερικού (περιλαμβανομένης και της χρήσης πιστωτικής κάρτας αλλοδαπής τράπεζας) για τους οποίους δεν δικαιολογείται  η προέλευση των πόρων ή δεν δηλώθηκαν οι κτηθέντες τόκοι. Ειδικότερα θα προβλεφθεί η αναδρομική επιβολή φόρου επί του κεφαλαίου και των τόκων τέτοιων περιπτώσεων.

ΣΤΟΧΟΣ 2:        Διευκόλυνση της οικιοθελούς φορολογικής συμμόρφωσης και μείωση του διαχειριστικού κόστους για τους φορολογούμενους

Επιδίωξη 2.1:      Απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας

Δράσεις:

 • Κωδικοποίηση της φορολογίας εισοδήματος και της φορολογίας κεφαλαίου στο πλαίσιο του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος.
 • Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση των απαραίτητων διατάξεων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Εξορθολογισμός του Κώδικα Ποινών και κλιμάκωση των ποινών με βάση το φορολογικό παρελθόν του φορολογούμενου.
 • Εξασφάλιση φιλικής στο χρήστη ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύνολο της ισχύουσας πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας και στις ερμηνευτικές και κανονιστικές εγκυκλίους.

Επιδίωξη 2.2: Απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται οι φορολογούμενοι

Δράσεις:

 • Ανάθεση όλων των εισπράξεων και πληρωμών των ΔΟΥ στο Τραπεζικό σύστημα.
 • Απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής με τους φορολογούμενους περιλαμβανομένων συστημάτων ενδοϋπηρεσιακής διακίνησης εγγράφων.
 • Γενίκευση της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων για όλες τις κατηγορίες συναλλαγών.
 • Διεξαγωγή αυτοματοποιημένων ελέγχων εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων της επιχείρησης
 •  Κατάργηση μεγάλου αριθμού ΔΟΥ και μεταφορά στα ΚΕΠ ή σε «Παράθυρα Φορολογικής Εξυπηρέτησης» όσων συναλλαγών πολιτών δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό τρόπο.

Επιδίωξη 2.3:        Προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υποστηρικτικών προς τους φορολογούμενους και τους φορολογικούς ενδιάμεσους (λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές κ.α.)

Δράσεις:

 • Συγκρότηση στη ΓΓΠΣ νέας υπηρεσίας τηλεφωνικής / διαδικτυακής/ ταχυδρομικής εξυπηρέτησης φορολογούμενων και φορολογικών ενδιάμεσων (λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές, φορολογικοί σύμβουλοι).
 • Διεξαγωγή μελέτης για το φάσμα και τις μεθόδους παροχής πληροφοριών και εξατομικευμένης εξυπηρέτησης στους φορολογούμενους. Περιλαμβάνεται μελέτη οργάνωσης των ενδοϋπηρεσιακών διαύλων παροχής πληροφοριών στην ανωτέρω υπηρεσία.
 • Ανάπτυξη προσωπικού, εξοπλισμού και υποδομών της πιο πάνω υπηρεσίας εξυπηρέτησης.
 • Στην υπό σύσταση υπηρεσία μεγάλων φορολογούμενων προβλέπεται η δημιουργία τμήματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις 1000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις και ορισμός υπαλλήλου – συνδέσμου ανά ομάδα επιχειρήσεων.
 • Επαναλαμβανόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους φορολογικούς ενδιάμεσους, τους νέους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Επιδίωξη 2.4:      Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών και παροχή κινήτρων στους συνεπείς φορολογούμενους

Δράσεις:

 • Σύνταξη κυλιόμενου προγράμματος επικοινωνιακών δράσεων μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου.
 • Τακτικές έρευνες γνώμης για διαπίστωση της επικρατούσας γνώμης των φορολογούμενων για συγκεκριμένες πτυχές της φορολογικής πολιτικής και της φορολογικής διοίκησης.
 • Κλαδικά στοχευμένες εκστρατείες ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω Επιμελητηρίων και λοιπών συλλογικών φορέων.
 • Εισαγωγή προγραμμάτων διαμόρφωσης φορολογικής συνείδησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Παροχή κινήτρων για επίδειξη υψηλού βαθμού φορολογικής συμμόρφωσης: σήμα συνεπούς φορολογούμενου για εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες (που αποδίδεται μετά από 2 διαδοχικούς ελέγχους χωρίς ευρήματα) και παροχή φορολογικών εκπτώσεων ή διευκολύνσεων πληρωμής.

Επιδίωξη 2.5:  Παροχή δυνατοτήτων ταχείας εξωδικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών με ισχυρά εχέγγυα ανεξαρτησίας.

Δράσεις:

 • Ολοκλήρωση λειτουργικών δομών, έκδοση των κανονιστικών ρυθμίσεων που εκκρεμούν και πλήρης ενεργοποίηση του Σώματος Φορολογικής Διαιτησίας.
 • Οργάνωση και εφαρμογή της διαδικασίας διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών εντός του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Ενημερωτική εκστρατεία για την πληροφόρηση των φορολογούμενων ως προς τις νέες δυνατότητες επίλυσης διαφορών.
 • Δημοσίευση εκθέσεων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων από τις λειτουργίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 

ΣΤΟΧΟΣ 3: Καθολική εξάλειψη της διαφθοράς από τις φορολογικές υπηρεσίες για την ανάκτηση του κύρους και του σεβασμού προς τη διοίκηση

  Επιδίωξη 3.1: Συγκρότηση ισχυρών δομών εσωτερικού ελέγχου.

  Δράσεις:

 • Σύσταση της νέας υπηρεσιακής μονάδας εσωτερικών υποθέσεων που προβλέπεται στο ν.3943/11 ότι θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.
 • Διασφάλιση ότι έχουν ενσωματωθεί επαρκείς έλεγχοι και πιστοποιήσεις στις επιχειρησιακές διαδικασίες και τα πληροφοριακά συστήματα για να εντοπίζουν και να καταστέλλουν τυχόν απάτες ή άλλες εγκληματικές ενέργειες κατά του δημοσίου.
 • Διενέργεια τακτικών εσωτερικών ελέγχων επιχειρησιακών τομέων για να επαληθεύεται συμμόρφωση με τις νενομισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες και να εντοπίζονται τυχόν κενά στο υφιστάμενο πλαίσιο ελεγκτικής εποπτείας του οργανισμού.

Επιδίωξη 3.2: Εφαρμογή διαδικασιών και κανόνων που περιορίζουν τη δυνατότητα υποκειμενικής κρίσης και αυθαιρεσίας

Δράσεις:

 • Γενικευμένη χρήση του πληροφοριακού συστήματος ELENXIS για την εκ των υστέρων αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
 • Υποκατάσταση ελεγκτικών διαδικασιών από τα φορολογικά πιστοποιητικά που συντάσσονται από λογιστές και ορκωτούς ελεγκτές.
 • Απλοποίηση και διευκρίνιση των φορολογικών διατάξεων ιδιαίτερα ως προς την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης και του ορισμού των παραγωγικών δαπανών.
 • Τακτική διεξαγωγή επανελέγχων από ειδική υπηρεσιακή μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων.
 • Δυνατότητα του φορολογούμενου να προσφύγει σε ανεξάρτητες διαδικασίες φορολογικής διαιτησίας (βλ. Επιδίωξη 2.5)

Επιδίωξη 3.3: Προαγωγή νοοτροπίας ευθύτητας και ακεραιότητας

Δράσεις:

 • Διεξαγωγή τακτικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους υπαλλήλους και τα διευθυντικά στελέχη ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι νοείται ως ανάρμοστη συμπεριφορά και να εδραιωθούν οι αξίες του οργανισμού
 • Προγράμματα κατάρτισης ευαισθητοποίησης σε ζητήματα απάτης και διαφθοράς για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό
 • Παροχή τακτικών και ειλικρινών εκθέσεων προς το προσωπικό και την κοινωνία ως προς την πρόοδο που σημειώνεται στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων και των επιδιώξεων του στρατηγικού σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επιδίωξη 3.4:      Παραδειγματική τιμωρία των επίορκων υπαλλήλων και προστασία όσων καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς.

Δράσεις:

 • Ενεργοποίηση των πρόσφατων διατάξεων για πειθαρχικά συμβούλια με νέα σύνθεση που τα καθιστά ανεξάρτητα από τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
 • Ενεργοποίηση των πρόσφατων διατάξεων που επιβάλουν κακουργηματικές ποινές στους υπαλλήλους του Υπουργείου που θα συλληφθούν με τη κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας ανεξάρτητα ποσού.
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών παραπομπής επίορκων υπαλλήλων αξιοποιώντας το νέο θεσμό του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος
 • Δημιουργία ισχυρού πλαισίου προστασίας πολιτών που να εξασφαλίζει πλήρως τη δυνατότητα καταγγελίας και ενημέρωσης για τη πορεία της χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του καταγγέλλοντος.

ΣΤΟΧΟΣ 4: Αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης

Επιδίωξη 4.1: Αναδιοργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας

Δράσεις:

 • Συστήνεται νέο σώμα φορολογικών ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης οι οποίοι θα δεσμεύονται με συγκεκριμένα «συμβόλαια» επίτευξης στόχων.
 • Συγκροτείται νέα Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με στόχο να αποκτήσει και επιχειρησιακές αρμοδιότητες αλλά και ικανότητα σχεδιασμού, ανάλυσης κινδύνου και παρακολούθησης του ελεγκτικού και εισπρακτικού έργου.
 • Συγκροτείται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών ως ανεξάρτητη αρχή για την εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών.
 • Συστήνεται αυτοτελής υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

Επιδίωξη 4.2: Αναδιοργάνωση του δικτύου Περιφερειακών Υπηρεσιών

Δράσεις:

 • Κατάργηση ή συγχώνευση τουλάχιστον 180 ΔΟΥ βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων και συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και στελεχιακού δυναμικού σε μεγάλες ΔΟΥ στη πρωτεύουσα κάθε νομού με (εξαίρεση Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά).
 • Ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών μονάδων Δικαστικού σε περιφερειακό επίπεδο και δημιουργία κεντρικής υπηρεσιακής μονάδας για τις μεγάλες υποθέσεις.
 • Πραγματοποιείται ανάλυση διαδικασιών και μεθόδων λειτουργίας των ΔΟΥ που φθάνει ως τη περιγραφή των καθηκόντων κάθε οργανικής θέσης. Καταρτίζεται σχέδιο δράσης για την εσωτερική αναδιοργάνωση των ΔΟΥ με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την ελαχιστοποίηση της φυσικής παρουσίας των πολιτών.
 • Εισάγεται σύστημα μετρικών δεικτών για τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων των ΔΟΥ με έμφαση στις 30 μεγαλύτερες.

Επιδίωξη 4.3:    Νέο πλαίσιο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή όλου του προσωπικού και να προαχθεί υψηλή αποδοτικότητα.

Δράσεις:

 • Ανάπτυξη προφίλ δεξιοτήτων και γνώσεων για κάθε ρόλο/οργανική θέση της φορολογικής διοίκησης.
 • Διασφάλιση ότι όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι εφοδιάζονται με επαρκή κατάρτιση για την εκπλήρωση των νέων τους ρόλων/καθηκόντων.
 • Διεξαγωγή τακτικών προγραμμάτων κατάρτισης για να αναβαθμίζονται οι δεξιότητες και ικανότητες καθ’ όλη την έκταση της φορολογικής διοίκησης.
 • Θέσπιση συστήματος επιβράβευσης και αναγνώρισης των υπαλλήλων με ιδιαίτερα καλή απόδοση

Επιδίωξη 4.4: Ανασχεδιασμός διαδικασιών και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων

Δράσεις:

 • Εισαγωγή του νέου ΤΑΧΙS για την ολοκληρωμένη δικτύωση των πληροφοριακών συστημάτων των ΔΟΥ με τη ΓΓΠΣ.
 • Μηχανογράφηση των φορολογικών στοιχείων των τμημάτων φορολογίας κεφαλαίου που έχουν παραμείνει εκτός TAXIS.
 • Μεταφορά από τις ΔΟΥ στα ΚΕΠ του συνόλου των τυποποιημένων συναλλαγών των πολιτών.
 • Δημιουργία μηχανογραφημένου συστήματος ποσοτικών δεικτών για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ΔΟΥ ανά τομέα δραστηριότητας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.