Τι προβλέπει το ν/σ για τα αυθαίρετα

«Πράσινο φως» δόθηκε από το υπουργικό συμβούλιο για τα δύο νομοσχέδια τακτοποίησης των αυθεραίτων, τα οποία εισηγήθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου. Με τα έσοδα από τις νομιμοποιήσεις η κυβέρνηση επιδιώκει να αντλήσει άμεσα έσοδα το Δημόσιο, ώστε να καλύψει τις τρύπες του προϋπολογισμού και να μην απαιτηθεί η λήψη νέων μέτρων, που θα επιτείνουν το αρνητικό κλίμα στην οικονομία. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ομως ότι οι δαπάνες διατήρησης-νομιμοποίησης θα στερήσουν από την οικονομία σημαντική ρευστότητα, επηρεάζοντας και τις τραπεζικές καταθέσεις.
Το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση αυθαιρέτων προβλέπει τον υπολογισμό του προστίμου διατήρησης του αυθαίρετου κτίσματος, αλλά και ενδεικτικούς πίνακες προστίμων, ενώ δίνεται η δυνατότητα διατήρησης για 20 και 40 χρόνια (για κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου οικόπεδα). Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο σχέδιο, η κυβέρνηση ευελπιστεί να συγκεντρώσει φέτος περίπου 300 εκατ. ευρώ από τα αυθαίρετα. Στο μεταξύ, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε στη Βουλή πως είναι ανοιχτός σε αλλαγές στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα, ειδικά δε στις ρυθμίσεις που αφορούν στα κριτήρια και στο ύψος των προστίμων,
Ο κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι το νομοθέτημα θα έχει ψηφιστεί έως τις 28 Αυγούστου και ότι επιχειρείται να εξευρεθεί η «χρυσή τομή», η οποία, όπως αναγνώρισε, δεν είναι εύκολη και επεσήμανε ότι ισορροπεί μεταξύ του χειρισμού της πραγματικότητας και της δίκαιης ρύθμισης.
Το νομοσχέδιο για τη διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών, που θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή, αφορά σε κατασκευές που έχουν ανεγερθεί έως 28/4/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3843/2010 για τους ημιυπαίθριους χώρους) και σε επιτρεπόμενες χρήσεις :
Α. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για 40 χρόνια.
Β. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για 20 χρόνια. Εάν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής και το διατηρούμενο κτίσμα εντάσσεται σε αυτόν, διατηρείται για επιπλέον 20 χρόνια.
Επιπλέον, προκειμένου περί αυθαίρετων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρηση επίσης αυξάνεται σε 40 χρόνια υπό την προϋπόθεση:
α) χρήσης όμορου ή τμήματος όμορου οικοπέδου ή άλλου άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας, ή
β) ειδικού προστίμου ισοδύναμου εμβαδού γης που υπολείπεται ή
γ) συνδυασμό των δύο παραπάνω.
Εξαιρούνται και είναι άμεσα κατεδαφιστέες οι κατασκευές που προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.).
Στο νομοσχέδιο ορίζεται, ότι από 1/1/2012, όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.
Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λπ.) επισύρουν αυστηρές ποινές. Για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Υπολογισμός προστίμου διατήρησης
Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:
– Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας,
– Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου,
– Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λπ.),
– Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ’ επέκταση ή/και καθ’ ύψος υπέρβαση δόμησης/κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής γραμμής),
– Η αυθαίρετη αλλαγή ως προς τη χρήση της οικοδομικής άδειας,
– Η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών
– Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες),
– Υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια.
Διαδικασία διατήρησης
Προβλέπεται, ότι με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ μέχρι 31.12.2011, φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
(500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)
3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.
Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό ο ιδιοκτήτης πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του.
Το πρόστιμο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και στο πλαίσιο των στόχων και αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής αποδίδεται στους Δήμους στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα μη νόμιμα κτίσματα και διατίθεται αποκλειστικά για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων και την εκτέλεση κατεδαφίσεων.
Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση της δυνατότητας κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων, που δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων:
– Υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)
– Έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών
β) την έκδοση και την εκτέλεση πράξεων καθαίρεσης και κατεδάφισης
γ) τη μέριμνα για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση
– Εκτελεί τα πρωτόκολλα κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.
– Εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αρνηθούν να συνάψουν συμβάσεις, η ΕΥΕΚΑ ενημερώνει τις οικείες Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας μεμονωμένης πολιτικής επιστράτευσης (ν.δ. 17/1974).
Αδειοδότηση
Για το τμήμα του νομοσχεδίου που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι το νέο νομοθετικό πλαίσιο να καταστεί λειτουργικό εντός του Σεπτεμβρίου του 2011.

– Απαλλαγή από τη διαδικασία των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν τοπικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως π.χ. μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες χαμηλής όχλησης (επαγγελματικά εργαστήρια εντός πόλης, μικρά εργοστάσια σε βιομηχανικές περιοχές, μικρά ξενοδοχεία εντός σχεδίου πόλεως κλπ.). Με τη υφιστάμενη κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται 13.300 φακέλους ετησίως. Σε αντικατάσταση της διαδικασίας της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι δραστηριότητες αυτές θα λαμβάνουν πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι χορηγούνται αυτόματα.
– Κατάργηση της υφιστάμενης υποκατηγορίας Β3, δηλ. προμελέτης για την κατάταξη των έργων (4.200 φάκελοι ετησίως).
– Κατάργηση της προμελέτης, η οποία πλέον καθίσταται προαιρετική, (περίπου 2.800 φάκελοι ετησίως).

http://www.sofokleousin.com

2 σκέψεις σχετικά με το “Τι προβλέπει το ν/σ για τα αυθαίρετα

  1. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στις 13/9/2011 με κάποιες μικροτροποποιήσεις όσον αφορά τα πρόστιμα.
    Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου (και όχι το παλαιότερο προσχέδιο) υπάρχει μία Δωρεάν online εφαρμογή υπολογισμού προστίμου για τη ρύθμιση αυθαιρέτων του 2011 που προτείνω να δοκιμάσετε.
    Εμφανίζει άμεσα το πρόστιμο και το παράβολο που καλείσθε να πληρώσετε, έχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία και ανανεώνεται διαρκώς μετά από κάθε διευκρινιστική εγκύκλιο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.