Κύπρος: Κάμψη στις τιμές των ακινήτων «βλέπει» η Κεντρική

Οι τιμές των οικιστικών ακινήτων θα καταγράψουν κατά τη διάρκεια του 2011 περαιτέρω μείωση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στην τελευταία έκδοση του Οικονομικού Δελτίου. Ο Δείκτης Τιμών Οικιστικών Ακινήτων που ετοιμάζει η ΚΤΚ παρουσιάζει περαιτέρω μέση ετήσια πτώση 2,5% για το έτος 2010. Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία εκτιμήσεων ακινήτων για τους πρώτους μήνες του 2011, φαίνεται ότι οι μειώσεις του δείκτη τιμών οικιστικών ακινήτων συνεχίζονται και το 2011.
«Οι δείκτες του κατασκευαστικού τομέα αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση της συρρίκνωσης που καταγράφει ο τομέας, παρόλη τη μικρή ανάκαμψη που παρουσιάστηκε σε κάποιους δείκτες το 2010. Δεδομένου ότι οι πωλήσεις τσιμέντου καταγράφουν αρνητικούς ρυθμούς αύξησης, η εμπιστοσύνη στον κατασκευαστικό τομέα βρίσκεται σε ιδιαίτερα αρνητικά επίπεδα και ο δείκτης παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα είναι μειωμένος, φαίνεται ότι θα πρέπει να αναμένεται περαιτέρω μείωση των οικιστικών αποθεμάτων στην αγορά», τονίζεται στο Οικονομικό Δελτίο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2011, ο κατασκευαστικός τομέας συνέχισε την αρνητική του πορεία, καταγράφοντας περαιτέρω συρρίκνωση. Παράλληλα, το αγοραστικό ενδιαφέρον για οικιστικά ακίνητα από Κυπρίους παρουσιάζει αρνητική εικόνα. Ωστόσο, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίο υ 2011, ο αριθμός των νέων πωλητηρίων εγγράφων με αγοραστές αλλοδαπούς σημείωσε άνοδο 15,7%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Ένα πρόσθετο στοιχείο που συνυπολογίζει για την εξαγωγή των εκτιμήσεων της η Κεντρική Τράπεζας είναι οι προσδοκίες για τις τιμές ακινήτων στην Κύπρο για τους επόμενους τρεις μήνες, όπως αποτυπώνονται στην έρευνα οικονομικών συγκυριών. Οι προσδοκίες συνεχίζουν να είναι αρνητικές, αν και παρουσιάζουν μια σχετική βελτίωση σε σύγκριση με το 2010, σύμφωνα με το Οικονομικό Δελτίο. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του δείκτη κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2011 διαμορφώθηκε στο -25 σε σχέση με -35,4 την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Παράλληλα ο δείκτης εμπιστοσύνης του κατασκευαστικού τομέα ακολούθησε γενικά αρνητική πορεία και παρέμεινε στα ιδιαίτερα αρνητικά επίπεδα του 2010, καταδεικνύοντας περαιτέρω μείωση στην κατασκευαστική δραστηριότητα.
Οι δείκτες

Η έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας επιβεβαιώνει ότι ο κατασκευαστικός τομέας στην Κύπρο συνέχισε την αρνητική του πορεία καταγράφοντας συρρίκνωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 όπως διαφαίνεται από τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες και οικονομικά δεδομένα που παρατίθενται στο Οικονομικό Δελτίο:

1ον Ο όγκος πωλήσεων τσιμέντου κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2011, κατέγραψε ετήσια μείωση της τάξης του 4% σε σύγκριση με μείωση 13% την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Επιπλέον, σύμφωνα με ενδείξεις της αγοράς αναμένεται η πτωτική τάση στις εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου να συνεχιστεί και στους επόμενους μήνες του 2011.

2ον Ο δείκτης παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα παρουσίασε για το τέταρτο τρίμηνο του 2010 ετήσια μείωση της τάξης του 10,6% σε σύγκριση με μείωση 12,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Από το δείκτη παραγωγής διαφαίνεται ότι τα τελευταία δύο τρίμηνα του 2010 η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα συνεχίζει να κινείται σε αρνητικά επίπεδα, αλλά με τάσεις επιβράδυνσης του ρυθμού μείωσης της δραστηριότητας.

3ον Η αρνητική εικόνα που καταγράφεται στον κατασκευαστικό τομέα αντικατοπτρίζεται και στη συνεχιζόμενη αύξηση της ανεργίας στον τομέα. Ο μέσος όρος των ανέργων για τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2011 ήταν 4.335 σε σύγκριση με 3.652 την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση των ανέργων στον τομέα τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2011 της τάξης του 18,7%.

4ον Ο συνολικός αριθμός (κάτοικοι και μη κάτοικοι Κύπρου) πωλητήριων εγγράφων παγκύπρια κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2011 κατέγραψε μείωση σε ετήσια βάση της τάξης του 16,4% σε σύγκριση με αύξηση 24,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Επιπρόσθετα, ο αριθμός μεταβιβασμένων τεμαχίων σημείωσε μείωση κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2011 κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010 είχε σημειωθεί αύξηση 31,1% σε ετήσια βάση. Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, μερική ανάκαμψη καταγράφεται στον αριθμό πωλητήριων εγγράφων σε αλλοδαπούς αγοραστές που σημείωσε ετήσια αύξηση για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2011 της τάξης του 15,7% ή κατά 84 πωλητήρια έγγραφα. Να σημειωθεί ότι, τα πωλητήρια έγγραφα σε αλλοδαπούς σταθεροποιήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα το 2009 και αρχές του 2010, ενώ οριακή άνοδος παρατηρήθηκε αργότερα κατά το 2010 και αρχές του 2011.

5ον Οι εισπράξεις του Tμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και από τα τέλη χαρτοσήμων σημείωσαν για το πρώτο τρίμηνο του 2011 ετήσια μείωση κατά 17,9% και 22% αντίστοιχα, σε σύγκριση με αύξηση 63,5% και 41,1% αντίστοιχα, το πρώτο τρίμηνο του 2010. Αντίθετα, ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας για το πρώτο τρίμηνο του 2011 αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 6,8% σε σύγκριση με αύξηση 55,3% το πρώτο τρίμηνο του 2010.

6ον Ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα του κατασκευαστικού τομέα συνιστά ο αριθμός αδειών οικοδομής, ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε ετήσια βάση της τάξης του 6,6% κατά το πρώτο δίμηνο του 2011 σε σύγκριση με αύξηση 1,3% τους αντίστοιχους μήνες του 2010. Επίσης, οι εγκεκριμένες άδειες για μη-οικιστικά έργα παρουσίασαν μείωση κατά 10% σε ετήσια βάση για τους πρώτους δύο μήνες του 2011. Σε συνάρτηση με τον αριθμό του συνόλου των

αδειών οικοδομής που παρουσιάζει μείωση, η συνολική αξία και το εμβαδόν τους για το πρώτο δίμηνο του 2011 παρουσιάζουν μείωση κατά 27% και 34,1% σε ετήσια βάση.

seitanidisi@kathimerini.com.cy

ΠΛΑΙΣΙΟ

Σε χαμηλά

επίπεδα ο δείκτης

κατασκευαστικής

βιομηχανίας

Το πρώτο τρίμηνο του 2011 οι δείκτες στον τομέα της κατασκευαστικής βιομηχανίας παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και παρατηρείται το φαινόμενο, στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού που είχαν επηρεαστεί λιγότερο από τις άλλες, να φθάνουν και αυτές τα χαμηλότερα επίπεδα των άλλων επαρχιών, ενώ η κατάσταση στην Πάφο δείχνει να επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο.
Αυτό προκύπτει από έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), σύμφωνα με την οποία «οι κυριότεροι λόγοι που οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι η ανεπαρκής ζήτηση, ο ανταγωνισμός από άλλες κυπριακές εργοληπτικές εταιρείες, η διεθνής οικονομική κρίση, και προβλήματα ρευστότητας και δανειοδότησης».
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΣΕΟΚ, «ενώ το πρόβλημα ανεργίας στον κατασκευαστικό τομέα έδειχνε τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2010, ξαφνικά το τελευταίο τρίμηνο του 2010 τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μια σημαντική περαιτέρω επιδείνωση, η οποία φαίνεται να υφίσταται και τους πρώτους μήνες του 2011».
Ενδεικτικά, «όταν ξεκίνησε η έρευνα στις αρχές του 2010 ένα ποσοστό 13% όλων των εργασιών είχαν σταματήσει ή παγοποιηθεί κυρίως λόγω προβλημάτων ζήτησης και χρηματοδότησης και αυτό το ποσοστό βρίσκεται στο 9% το πρώτο τρίμηνο του 2011», συνεχίζει η ανακοίνωση.
Η έρευνα κάλυψε και τον Δείκτη Δραστηριότητας Επιχείρησης, ο οποίος αντιστοιχεί «στο ποσοστό εργολάβων που δηλώνουν ότι τους τελευταίους τρεις μήνες η δραστηριότητα της επιχείρησης τους έχει αυξηθεί μείον το ποσοστό από αυτούς που δηλώνουν ότι έχει μειωθεί».
Σύμφωνα με την έρευνα, αυτός ο δείκτης «εξακολουθεί να παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο (-49%), που είναι πολύ κοντά με αυτό με το οποίο είχε ξεκινήσει η περσινή χρονιά 2010 (δηλ. -48%).
«Οι όποιες ελπίδες, δηλαδή, για βελτίωση της κατάστασης στην κατασκευαστική βιομηχανία, μέχρι στιγμής δεν έχουν δυστυχώς επαληθευθεί», αναφέρει η ΟΣΕΟΚ.
Η ΟΣΕΟΚ, «πιστεύει ακράδαντα ότι ο Δείκτης Κατασκευαστικής Βιομηχανίας θα καταστεί ένα σημαντικότατο και ταυτόχρονα πρωτοποριακό (σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο) εργαλείο του οποίου η αξιοποίηση θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες, δεδομένα και ενδείξεις σε κάθε ενδιαφερόμενο».
Γιάννης Σεϊτανίδης, seitanid@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.