Μεσοπρόθεσμο: Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Με τον εφαρμοστικό νόμου του μεσοπρόθεσμου επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, σε φυσικά πρόσωπα, που προέκυψαν από το  2010 έως και το 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 – 2015. Το υπουργείο έδωσε παράταση ως τις 6 Οκτωβρίου για την καταβολή της.

Ο υπολογισμός του εισοδήματος
Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Tο τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του ΚΦΕ. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά τον χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

Ο υπολογισμός
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εξής:

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συ­ντελεστή1%  επί ολοκλήρου του ποσού.

β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001 ευρώ έως και 50.000 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί ολόκληρου του ποσού.

γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50.001) έως και 100.000 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί ολόκληρου του ποσού.

δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.001 ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 4% επί ολόκληρου του ποσού.

ε) Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί ολοκλήρου του ποσού.

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην υπολείπεται του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε με την εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου συντελεστή.

Συγκεκριμένα “το καθαρό ποσό που απομένει μετά από την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς του κλιμακίου με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%), δε μπορεί να είναι μικρότερο από 12.000,99 ευρώ, το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) δε μπορεί να είναι μικρότερο από 19.800,98 ευρώ, το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) δε μπορεί να είναι μικρότερο από 49.000,97 ευρώ και τέλος τα καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) δε μπορεί να είναι μικρότερο από 97.000,96 ευρώ.”

Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

Η εισφορά καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, αντίστοιχα. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, παρέχεται έκπτωση  5% τοις εκατό.

Στους έγγαμους η οφειλή για εισφορά που αναλογούν στα εισοδήματά τους βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς, ανάλο­γα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

Με απόφαση του Υπουργού Οικο­νομικών μπορεί να ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Το ποσό του φόρου που εκπίπτει από  τον συνολικό φόρο  που προκύπτει με βάση  τη φορολογική κλίμακα σύμφωνα με τις διατάξεις του όγδοου  εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 περί αποδείξεων, όπως ισχύει για το οικονομικό έτος 2011, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογούμενο. Στις περιπτώσεις που έχει γίνει εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 και έχει συμψηφιστεί φόρος μεγαλύτερος από 300 ευρώ,  ο  επί πλέον αυτός φόρος βεβαιώνεται με την ειδική εισφορά  φυσικών προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

Εξαιρούνται οι άνεργοι
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας για το έτος 2011 εξαιρούνται  από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η εξαίρεση  ισχύει ακόμη κι αν το 2010 είχαν εισοδήματα, όμως κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Επισημαίνεται ότι δεν θα αποσταλούν εκκαθαριστικά σε όσους συμπεριλαμβάνονται στην συγκεκριμένη λίστα  με τους ανέργους του ΟΑΕΔ αλλά το 2010 είχαν πραγματικό εισόδημα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες. Στους υπόλοιπους άνεργους η αποστολή εκκαθαριστικών θα γίνει κανονικά ενώ όσοι δικαιούνται την εξαίρεση θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για νέα εκκαθάριση.

Κατεβάστε εδώ την εγκύκλιο του υπουργείου για τον τρόπο υπολογισμό.
Επιμέλεια: Γιάννης Σεϊτανίδης, seitanid@gmail.com

41 σκέψεις σχετικά με το “Μεσοπρόθεσμο: Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

  • Δυστυχώς το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποδεχτεί τη νομιμότητα όλων των αναδρομικών φορολογιών επικαλούμενο τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας.

 1. Εγω με 21.000 εισοδημα θα πληρωσω 420€ κι η γυναικα μου με 19.000 εισοδημα θα πληρωσει 190€.
  Δηλαδη με 2.000 εισοδημα παραπανω πληρωνω 250€…….
  Του χρονου δεν θα δηλωσω τιποτα…. ολα μαυρα!!!!!!

 2. εγω που ειμαι ανεργη φετος αλλα περισυ ειχα εισοδημα 27000 να μην περιμενω φορολογικη δηλωση ? τι λεει δεν καταλαβα στην τελευταια παραγραφο.

 3. Εγώ με εισόδημα 7200 τον προηγούμενο χρόνο μου ήρθε έκτακτη εισφορά 144ευρώ. Πληρώνω και ας είμαι
  κάτω από το αφορολόγητο???

 4. Καλησπέρα!
  Έχω εισόδημα 12090 ευρώ.
  Πόσο θα πρέπει να μου έρθει η εισφορά?
  είναι το 1% επί του συνολικού ποσού ή μήπως αλλάζει κάτ
  επειδή το εναπομένον ποσό είναι κάτω από τα 12000?

   • Εχω διαβάσει όμως σε κάποια site το εξής:
    «το καθαρό ποσό που απομένει μετά από την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς του κλιμακίου με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%), δε μπορεί να είναι μικρότερο από 12.000,99 ευρώ, το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) δε μπορεί να είναι μικρότερο από 19.800,98 ευρώ, το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) δε μπορεί να είναι μικρότερο από 49.000,97 ευρώ και τέλος τα καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) δε μπορεί να είναι μικρότερο από 97.000,96 ευρώ.»

    Δεν ισχύει τελικά αυτή η διόρθωση?

 5. Στο κείμενο του νόμου, μπορείτε το βρείτε εδώ (http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/1b/c6/58/1bc6588fea6749f058285e14d58c916569b92ec8/application/pdf/N.+3986.pdf) δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Αυτό που λες το είδα και εγώ και θα εφαρμοζόνταν για να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα όσοι βρίσκονται στα όρια των κλιμάκων. Εσείς είστε στο όριο και αν ισχύει η εξαίρεση τότε δεν πληρώνεται έκτακτη εισφορά, καθώς το καθαρό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της εισφοράς είναι 11969,1 ευρώ. Θα αναζητήσω σχετική εγκύκλιο και θα σας ενημερώσω.

  • Και προς δική σας ενημέρωση, αυτό που έγινε στην περίπτωσή μου είναι ότι μου ήρθε η ειδοποίηση για την εισφορά αλληλεγγύης.!
   Το ποσό είναι στα 89,9 ευρώ… Δηλαδή ακριβώς το εισόδημα που είναι πάνω από τα 12000.

 6. καλημερά σας !!!

  έλαβα και εγώ το εκκαθαριστικό σημείωμα για την εισφορά αλληλεγγύης, και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.

  το δηλωθέν εισόδημα μου ηταν 8.842 ευρώ + 5.397,30 απο επίδομα ανεργίας. Στο εκκαθαριστικό σημείωμα για την εισφορά αλληλεγγύης με φορολογούν για το σύνολο των παραπάνω ποσών. δηλ για 14.239,30 ευρώ!
  είναι δυνατόν να φορολογούμε και για το επίδομα ανεργείας που έπερνα μεχρι 31/12/2010?
  Εν έχει γίνει λάθος τοτε συμφωνα με τις διαταξεις δε θα έπρεπε να πλήρωσω καθόλου την ειδική εισφορά επειδη το εισόδημα μου ειναι κατω των 12.001,00 ευρώ!
  παρακαλώ ενημερώστε με …για τον αν κανω λάθος στον τρόπο που τα σκεφτομαι, και αν δεν ειμαι λάθος τι πρέπει να κάνω για να μην πληρώσω το ποσό 142,39 που μου ζητουν?

  Σας ευχαριστώ εκ. των προτέρων…

 7. ως τεκνο στρατιωτικου πηρα ενα εφαπαξ επιδομα επαγγελματικης αυτοτελειας το οποιο απαλλασοταν απο φορους. στο εκκαθαριστικο σημειωμα της ειδικης εισφορας εχει υπολογισθει με αποτελεσμα να διπλασιαζεται το εισοδημα μου.
  ειναι σωστο που εχει συμπεριληφθει?
  ευχαριστω

 8. Με εισοδημα μικρότερο των 12000 e δεν πληρωνω την εισφορά αλληλεγγύης. Η γυναικα μου με 21.000 εισοδημα πληρώνει 420 e. Ομως είμαι kai άνεργος. Πρέπει να το πληρώσουμε ή έχει γίνει λάθος μιας και είναι κοινή η δήλωση;

 9. Μού ήρθε εκκαθαριστικό σημείωμα γιά τήν έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης γιά τήν μητέρα μου, η οποία πέθανε τόν Νοέμβριο του 2010. Ισχύει η εισφορά καί γιά αυτούς πού έχουν πεθάνει;
  Αναδρομική φορολογία ναί, αλλά ελπίζω νά είναι μόνο γιά τούς ζώντες. Τί λέτε;

  • Αγαπητέ μου, με βάση το φορολογικό μας δίκαιο τα βάρη των αποθανόντων βαρύνουν τους κληρονόμους.
   Από εκεί και πέρα πρέπει να πάτε στην εφορία και να ρωτήσετε τι πρέπει να γίνει. Υποθέτω ότι θα πρέπει να πληρώσετε εσείς ή όσοι
   είστε κληρονόμοι την έκτακτη εισφορά.

 10. ποιό είναι το καθαρό εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται η έκτακτη εισφορα? είναι το συνολικό δηλωθέν εισόδημα ή το φορολογητέο εισόδημα όπως αυτό αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του 2011?

   • έχω εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από ελεύθερο επάγγελμα ως μηχανικος και πληρώνω ασφαλιστικές εισφορές στο Τσμεδε. Επί ποίου ποσού υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά? επί του ακαθάριστου εισοδήματος από ελευθερο επάγγελμα ή από το καθαρό? Το ποσό που έχω πληρώσει στο Τσμεδε δεν πρέπει να αφαιρεθεί ?

 11. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Επομένως εκκαθαριστικό σημείωμα για την εισφορά αλληλεγγύης είνιαι λάθος αφού δεν έχει αφαιρεθεί η εισφορά στο ασφαλιστικό μου ταμείο. Βέβαια το ανακάλυψα αφού το εχω ήδη πληρώσει…..θα πάρω ποτέ τα χρήματα μου πίσω? τι πρέπει να κάνω?

 12. Eίμαι ελεύθερος επαγγελματίας και μου ήρθε το ραβασάκι της εισφοράς αλληλεγγύης. Παρακαλώ διευκρινίστε τα κάτωθι:

  i) Δεν πρέπει να αφαιρούνται οι εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία από το υπολογισθέν εισόδημα επιβολής εισφοράς;

  ii) Είναι σωστό να προσθέτους τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά που δήλωσα στο Ε1 και να πληρώνω εισφορά και για αυτά;

  Eυχαριστώ

  • Η εισφορά αφορά το καθαρό εισόδημα, οπότε ναι, πρέπει να αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές. Σε ότι αφορά το δεύτερο δεν μπορείτε
   να το αποφύγετε. Άλλωστε και για το υπόλοιπο εισόδημα έχετε φορολογηθεί, αλλά θα πληρώσετε έκτακτη εισφορά.

  • Δεν προβλέπεται απαλλαγή λόγω ηλικία. Εισφοράς πληρώνουν όλοι όσοι εμπίπτουν στα εισοδηματικά όρια. Οι κάτω των 30 έχουν μόνο υψηλότερο αφορολόγητο για τον υπολογισμό του φόρου επί των εισοδημάτων που θα αποκτηθούν το 2011.

 13. Εργάζομαι σε ΟΤΑ και ο μισθός μου είναι 17287,61 και τα έξοδα κινήσεως που είναι αφορολόγητα είναι 3106.61 μου το φορολογούν με 2% είναι σωστό?

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.