Η «Small Business Act για την Ευρώπη» τονώνει τις μικρές επιχειρήσεις

Η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 και η οικονομία της Ευρώπης βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του δυναμικού των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ). . Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 23 εκατομμύρια ΜΜΕ που απασχολούν το 67% του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα. Η «Small Business Act» είναι το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ΜΜΕ ώστε να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Μεταξύ του 2008 και του 2010, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ υλοποίησαν ενέργειες που καθορίστηκαν στην «Small Business Act» για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και την υποστήριξη της πρόσβασής τους σε νέες αγορές. Αν και οι περισσότερες πρωτοβουλίες που προβλέπονταν από την «Small Business Act» έχουν ήδη ξεκινήσει, μια ανασκόπηση της έως τώρα εφαρμογής αποκαλύπτει ότι πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος Επίτροπος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Στην Ευρώπη οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν περισσότερους από 90 εκατομμύρια εργαζομένους. Αποτελούν τη μηχανή της οικονομίας μας και πρέπει να παραμείνουν ισχυρές, ανταγωνιστικές και καινοτόμες. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενεργήσουν με ταχύτητα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η «Small Business Act» εφαρμόζεται πλήρως.»

Επιτυχημένες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της «Small Business Act» από το 2008

Η «Small Business Act» αποτελεί το πρώτο συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για τις ΜΜΕ τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη της. Μετά την έγκρισή της τον Ιούνιο του 2008, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος μέσω των ενεργειών για την ενίσχυση των ΜΜΕ σε διάφορους τομείς:

 • 100 000 ΜΜΕ έχουν ωφεληθεί από τα χρηματοοικονομικά μέσα που παρέχονται από το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ενώ έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 100 000 θέσεις εργασίας.
 • Χάρη στην οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, οι δημόσιες αρχές υποχρεώνονται πλέον να εξοφλούν τους προμηθευτές τους σε διάστημα 30 ημερών, βελτιώνοντας έτσι την ταμειακή ροή των επιχειρήσεων.
 • Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ ο χρόνος και το κόστος ίδρυσης μιας εταιρείας έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο μέσος όρος για τη σύσταση μιας ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έφτασε το 2010 να είναι 7 ημέρες και το μέσο κόστος 399 ευρώ, ενώ το 2007 ήταν 12 ημέρες και 485 ευρώ αντίστοιχα.
 • Οι απλουστευμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και οι ευκαιρίες για από κοινού υποβολή προσφορών έχουν διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις.
 • Το νέο κέντρο για τις ΜΜΕ της ΕΕ στην Κίνα βοηθά τις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στις κινεζικές αγορές.

Αν και όλα τα κράτη μέλη έχουν αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της ταχείας εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Small Business Act», η προσέγγιση και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί ποικίλλουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Στην ανασκόπηση υπογραμμίζεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ στο σημερινό δύσκολο οικονομικό κλίμα.

Να δοθεί νέα ώθηση στην πρωτοβουλία «Small Business Act»

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στις ΜΜΕ. Στην ανασκόπηση προτείνεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε πολλούς τομείς προτεραιότητας, ώστε η «Small Business Act» να προσαρμοστεί στις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, να ευθυγραμμιστεί με τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να συνεχιστεί η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ:

Καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για επενδύσεις και ανάπτυξη

 • Πρόσβαση των ΜΜΕ στις εγγυήσεις δανείων μέσω της ενίσχυσης του συστήματος για τις εγγυήσεις δανείων·
 • Σχέδιο δράσης για την καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων με πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, καθώς και με στοχοθετημένα μέτρα για την ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΜΜΕ·
 • Να μπορούν όλες οι τράπεζες, να ανεξαρτήτως μεγέθους, να έχουν εύκολη πρόσβαση σε δάνεια της ΕΤΕ και στους μηχανισμούς της ΕΕ.

Έξυπνη νομοθεσία για να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να επικεντρωθούν στην κύρια δραστηριότητά τους

 • Βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ μέσω της εφαρμογής του τεστ ΜΜΕ στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής· ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορές ανάμεσα σε μικροεπιχειρήσεις και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Ανάπτυξη «σημείων μίας επαφής» στα κράτη μέλη ώστε να διευκολύνονται οι διοικητικές διαδικασίες.
 • Ποσοτικοποιημένοι στόχοι για μείωση της πρακτικής «gold plating», δηλαδή της τάσης των εθνικών φορέων να υιοθετούν αυστηρότερες διατάξεις από τις απαιτήσεις της ΕΕ κατά τη μεταφορά οδηγιών στην εθνική νομοθεσία.

Πλήρης αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς

 • Πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες·
 • Μέτρα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών·
 • Αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, ώστε τα πρότυπα να γίνουν περισσότερο φιλικά προς τις ΜΜΕ και να απλουστευτεί η πρόσβαση σε αυτά·
 • Παροχή καθοδήγησης σε ΜΜΕ που κάνουν χρήση των κανόνων για την επισήμανση της καταγωγής.

Παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της κλιματικής αλλαγής

 • Προτάσεις για την υποστήριξη των ΜΜΕ σε αγορές εκτός της ΕΕ·
 • Νέα στρατηγική για διεθνώς ανταγωνιστικούς συνεργατικούς σχηματισμούς («clusters») και δίκτυα·
 • Ειδική δράση για τη μεταφορά περιφερειακής γνώσης μεταξύ εμπειρογνωμόνων σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας στο πλαίσιο του «Enterprise Europe Network».

Η επισκόπηση προτείνει επίσης ενισχυμένη διακυβέρνηση για την υλοποίηση της SBA, με πρωτοπόρες τις επιχειρηματικές οργανώσεις.

Οι ενέργειες που προαναφέρονται αποτελούν μια μικρή μόνο επιλογή. Για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των ενεργειών, ανατρέξτε στην ίδια την ανασκόπηση της «Small Business Act» ή στο MEMO/11/109. Στο MEMO/11/110 παρέχονται παραδείγματα επιτυχημένης εφαρμογής της «Small Business Act» και της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στα κράτη μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.