Probank: Κέρδη 10 εκατ. ευρώ και διανομή μερίσματος 5,5 εκατ. ευρώ

Με ένα πολύ καλύτερο τελευταίο τρίμηνο του 2010, η προσπάθεια που καταβλήθηκε όλο το έτος για ανατιμολόγηση ή και ρύθμιση δανείων, για διαπραγμάτευση των ενοικίων των καταστημάτων, για αυστηρό έλεγχο όλων των δαπανών όπως και των καθυστερήσεων, κορυφώθηκε και απέδωσε για την Probank προ φόρων κέρδη, σ’ ενοποιημένη βάση, ύψους €10,3 εκατ. και σε ατομική βάση ποσού €11 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 65,4% και 63,3% αντίστοιχα από τα αυξημένα λόγω των εκτάκτων εσόδων από ομόλογα, αποτελέσματα του 2009.

Η Τράπεζα δίνει μέρισμα από την τρίτη χρήση της και μετά, δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό διανομής μερίσματος μια και δεν έχει κάνει χρήση των μέτρων ενίσχυσης των τραπεζών διατηρώντας έτσι την πλήρη αυτονομία της.

Διατηρεί συνεχώς, με τη συνεχή υποστήριξη των μετόχων της, ικανή κεφαλαιακή επάρκεια και συγκρίνεται επάξια, όσον αφορά τις επιδόσεις της, με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.

Δεν μπορεί όμως να αγνοηθεί, ότι οι καιροί εγκυμονούν περισσότερους κινδύνους και γι’ αυτό υπάρχουν σκέψεις για αύξηση κεφαλαίου, που πιθανόν να παρουσιαστούν σε οριστική μορφή στην Τακτική Γενική Συνέλευση.  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 5 λεπτών καθαρού παντός φόρου ανά μετοχή, κάνοντας χρήση και κερδών προηγουμένων χρήσεων  .

Το Ενεργητικό του ομίλου αυξήθηκε κατά 5,6% φτάνοντας στο ποσό των €3,9 δισ., οι καταθέσεις, παρά τη μείωση των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα κατά 12% περίπου, είχαν μια αύξηση 1% φθάνοντας τα €3,0 δισ., ενώ οι πάσης φύσεως χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 3,1% φθάνοντας τα €2,8 δισ.

Η Probankσε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «δε σταμάτησε, ούτε περιόρισε ποτέ, την εξυπηρέτηση των δανειακών πελατών της. Η συνεχής και αποτελεσματική χορήγηση κεφαλαίων στους πελάτες της είναι ο πυρήνας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ως χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Σύμφωνα με την πάγια πολιτική ρευστότητας ο λόγος δανείων προς καταθέσεις ήταν 94,9% έναντι 92,1% στις 31.12.2009, διασφαλίζοντας ικανοποιητικά τον έλεγχο του σχετικού κινδύνου».

Οι συνολικές προβλέψεις της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των €44,6 εκατ., μειωμένες κατά 37,8% από τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρήσης, λόγω του καλύτερου ελέγχου των καθυστερήσεων. Οι προβλέψεις καλύπτουν κατά 49,8% τις καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών (στην Τράπεζα κατά 56,6%), ενώ υπερκαλύπτουν τις εκτιμώμενες απώλειες. Ο λόγος προβλέψεις προς δάνεια ανήλθε στο 3,9%, έναντι 3,1% της προηγούμενης χρήσης και καλύπτει επαρκώς τους σχετικούς κινδύνους.

Παρά την αύξηση των καθυστερήσεων από έτος σε έτος, η σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τη μικρή έκθεσή του σε στεγαστική πίστη και σε ακόμα μικρότερη σε καταναλωτικά δάνεια, σε συνδυασμό και με τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των καθυστερήσεων γενικά, είχαν σαν συνέπεια μικρότερο της αγοράς, ποσοστό καθυστερήσεων.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των €331,2 εκατ. έναντι €352,2 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6%.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας την 31.12.2010 διαμορφώθηκε στο 11,9% για τον Όμιλο και στο 12,6% για την Τράπεζα. Οι αντίστοιχες τιμές του δείκτη την 31.12.2009 ήταν 13,2% και 14,0%, που σχεδόν στο σύνολό του απαρτίζεται από κεφάλαια Tier I.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι καθαροί τόκοι διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα, ενώ οι καθαρές προμήθειες είχαν μια αύξηση κατά 2,3%, με το σύνολο των λειτουργικών εσόδων να ανέρχεται στο ποσό των €144,2 εκατ., μειωμένο κατά 23,8% από το αντίστοιχο της προηγούμενης χρήσης, λόγω των υψηλών εσόδων από ομόλογα που είχαν πραγματοποιηθεί σ’ αυτήν τη χρήση. Αν δε ληφθούν υπ’ όψη αυτά τα έσοδα, τα συνολικά λειτουργικά έσοδα εμφανίζουν μια αύξηση 1,6%, στην υπό θεώρηση χρήση.

Στην πλευρά των εξόδων, οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 2,5%, ανερχόμενες στο ποσό των €46,3 εκατ., ενώ τα λοιπά γενικά έξοδα παρέμειναν σταθερά και οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 4,6%. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων (προ προβλέψεων) αυξήθηκε μόνο κατά 1,7%, φτάνοντας στο ποσό των €89,3 εκατ., έναντι €87,9 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Ο δείκτης κόστους (χωρίς προβλέψεις) προς έσοδα σ’ ενοποιημένη βάση ήταν 61,9%, ενώ στην Τράπεζα ήταν 61,3%, ελαφρώς βελτιωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο της προηγούμενης χρήσης.

Μετά από φόρους, αλλά χωρίς την έκτακτη εισφορά, το αποτέλεσμα της χρήσης διαμορφώνεται στο ποσό των €6,6 εκατ. για τον Όμιλο και στο ποσό των €7,5 εκατ. για την Τράπεζα.

Τέλος μετά και την έκτακτη εισφορά, τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη ανέρχονται, σ’ ενοποιημένη βάση, σε €1,75 εκατ. και σε ατομική σε €2,89 εκατ.

Στη χρήση 2010 χωρίς να ληφθεί  υπ’ όψη, για λόγους σύγκρισης, η έκτακτη εισφορά και τα έκτακτα έσοδα ομολόγων του 2009, η Τράπεζα στάθηκε ικανοποιητικά στο δύσκολο περιβάλλον, όπως διαμορφώθηκε από το 2008 και μετά. Σχετικά, ακόμα και με τις μεγάλες τράπεζες, όσον αφορά τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, οι επιδόσεις της Probank είναι αρκετά καλές και σε αρκετές περιπτώσεις καλλίτερες.

Το 2011 συμπληρώνονται 10 χρόνια από την ίδρυση και τη λειτουργία της Τράπεζας που διαθέτει 108 καταστήματα σ’ όλη την Ελλάδα. Η Τράπεζα θα συνεχίσει την ανάπτυξη του δικτύου και του ενεργητικού της και σκοπεύει να ανοίξει τουλάχιστον 10 νέα καταστήματα μια και η προσέλκυση καταθέσεων που είναι πρωταρχικής σημασίας στις σημερινές δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας, γίνεται μόνο στα καταστήματα. Με την προσθήκη νέων υπηρεσιών όπως το  Factoring, τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του προσωπικού μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παροχής μέσων και διαδικασιών που συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας με στόχο την καλλίτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, θα ενισχυθεί περισσότερο η ευελιξία που παρέχει το μικρό μέγεθος της Probank, αναδεικνύοντάς το σε σημαντικό συγκριτικό  πλεονέκτημα στους κρίσιμους καιρούς.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.